DANH SÁCH MÁY CHỦ

Cập nhật điều chỉnh cân bằng tướng T12.2022

Ngày đăng: 27-12-2022

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thuyền trưởng, VHT đã xem xét và đưa ra 1 số điều chỉnh để phù hợp với phiên bản, xin gởi thông tin đến các thuyền trưởng.

Thời gian cập nhật: ngày 27.12.2022

King-S:

  • Thiên phú : thêm miễn giảm nộ 4 lượt đầu khi ra trận

Đồ phổ Dạ Minh Quang: